แบตเตอรี่รวมศูนย์ Dyno ATS-200

ATS คือ นวัตกรรมใหม่ที่ให้อิสนะกับระบบแบตเตอรี่รวมศูนย์ในการเลือกว่าจะใช้โคมหรือหลอดใดเป็นไฟฉุกเฉิน

  • เมื่อไฟมาปกติ สามารถควบคุมให้โคมหรือหลอดที่ถูกเลือกให้เป็นไฟฉุกเฉิน เปิดหรือปิดพร้อมกับโคมอื่นๆ ด้วยสวิตช์ตัวเดิมที่ใช้งานอยู่
  • เมื่อไฟดับ โคมหรือหลอดที่ถูกเลือกให้เป็นไฟฉุกเฉินจะสว่างโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าสวิตช์จะอยู่ในตำแหน่งเปิดหรือปิด